ႏိုင္ငံေရး

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရွမ္းျပည္ နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ ေျခနည္းေနေၾကာင္း မႏ္ၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ႏိုင္ေရးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ အဆင့္ဆင့္တို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍မရသျဖင့္ အားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ သိရွိရသည္။