ႏိုင္ငံေရး

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္တိုက္ပြဲမ်ားရပ္စဲႏိုင္ေရး ၾကား၀င္ေျဖရွင္းေပးရန္ အခက္အခဲ ရွိေနေၾကာင္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMCs) မွ သိရရသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ တရားမ၀င္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦး၀င္းျမင့္ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနတာ၀န္ရွိသူမ်ား အား မၾကာခဏသတိေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ ေနရေၾကာင္း သိရသည္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ ကၽြန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တိုင္း ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ကေျပာဆိုလိုက္သည္။
တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးက ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေန ၾကေသာကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲျပားေစမည့္အျပဳအမူ၊ အေျပာ အဆိုမ်ားကို သတိျပဳေရွာင္ရွားၾကေစလို ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦး၀င္း ျမင့္ကေျပာၾကားသည္။
လာမည့္မတ္လ ၁၃၊ ၁၄ ရက္မ်ား တြင္ က်င္းပသြားမည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီထူ ေထာင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ ပြဲျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္္မတီတစ္ရပ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္မ်ားစုံ လင္စြာျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။