ႏိုင္ငံေရး

ရွစ္ေလးလုံးမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကုိ အေျခခံသည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ထူ ေထာင္ရန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားတြင္ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ပါတီ၏ဗဟုိလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ဦးမင္း ေဇယ်ကေျပာဆိုလိုက္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ ကို တစ္မ်ဳိးအဓိပၸာယ္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ ဟုထင္ျမင္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါ ဒဆုိၿပီး လြဲမွားစြာယူဆမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးအသုံးခ်မႈျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ ေၾကာင္း “အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ၊ အစြန္းေရာက္ မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေရွ႕ခရီး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕က ျပဳလုပ္သည့္အသိပညာမွ်ေ၀ပြဲတြင္ ေဒါက္တာစိုင္းခိုင္မ်ဳိးထြန္းကေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ အစြန္းေရာက္မႈကိုဘာသာေရးအေၾကာင္း ျပကာ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ အသုံးခ်ေနသူမ်ားရွိေနေၾကာင္း သဃၤန္း ကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေနဘုန္းလတ္ကၾသဂုတ္ ၂၀ရက္တြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ေမာင္ေတာေဒသ၏လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဆုိင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ားကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး နယ္စပ္ ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံသစ္ တစ္ခုခိုင္ခိုင္မာမာထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ေဒသ တြင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားအဂတိလိုက္စားမႈကင္းရွင္း ေရးတုိ႔အတြက္ လစာ၂ဆတုိးျမႇင့္ခံစားေစ ရန္ ေမာင္ေတာေဒသစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္မွအၾကံျပဳလုိက္ေၾကာင္း သိရ သည။
ႏုိင္ငံေရးကုိ သင္ပုန္းေခ်သည့္နည္း ျဖင့္မသြားဘဲ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကုိ အၿငႇိဳးအာဃာတျဖင့္ အသံုး ျပဳကာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆုိင္ရာသုေတသန အဖြဲ႔မွ ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာၾကား လိုက္သည္။