ႏိုင္ငံေရး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံခါး ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ တြင္ က်င္းပမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ မဲဆႏ္ၵရွင္စာရင္းမ်ားလာေရာက္ ၾကည့္ရႈသူနည္းသျဖင့္ မဲစာရင္း လာ ေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း သို႔ လိုက္လံ အသိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း
ယခင္သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ တည္ေဆာက္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC) ကို ယခု အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဗဟိုဌာအျဖစ္ (NRPC) ကို ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ MPC ဥကၠ႒ေဟာင္းဦးေအာင္မင္းကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္တိုက္ပြဲမ်ားရပ္စဲႏိုင္ေရး ၾကား၀င္ေျဖရွင္းေပးရန္ အခက္အခဲ ရွိေနေၾကာင္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMCs) မွ သိရရသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ တရားမ၀င္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦး၀င္းျမင့္ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနတာ၀န္ရွိသူမ်ား အား မၾကာခဏသတိေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ ေနရေၾကာင္း သိရသည္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ ကၽြန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တိုင္း ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ကေျပာဆိုလိုက္သည္။