အျခား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ မွာ ထိေရာက္စြာ အကာအကြယ္မေပး ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈမ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း School of Law, Gender and Politics တည္ေထာင္သူ ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေျပာသည္။