ပညာေရး

မတ္ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းမီဒီယာစာတမ္းဖတ္ပြဲသို႔တက္ ေရာက္နားေထာင္သူနည္းပါးေသာ္လည္း မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံေရွ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ စာနယ္ဇင္းေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္မွာမူစာေပ ခ်စ္သူမ်ားျဖင့္ စည္ကားခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ကုန္း ၁၈ရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၂၁) ေဇယ်ာသီရိ အေသာက ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္အလယ္တန္းေက်ာင္း ၌ပညာသင္ၾကားေပးေနသည့္ ဆရာမ မ်ားအား လစာေပးရန္ လစဥ္အခက္ အခဲရွိေနေၾကာင္း ပရဟိတပညာေရး ေက်ာင္း တည္ေထာင္သူ တိုက္အုပ္ဆရာ ေတာ္ ဘဒၵႏၲနႏၵ၀ံသက မိန္႔ၾကားသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကို အစိုးရ ၀ါဒျဖန္႔ပုံစံသေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ ႏွင့္ အစိုးရၾကားေပါင္းကူးေဆာင္ရြက္ေပး မည့္မီဒီယာဗဟု၀ါဒက်င့္သုံးၿပီး ျပည္သူ မ်ားသတင္းအမွန္ျဖစ္ရပ္အမွန္သိေစရန္ အသိပညာဗဟုသုတရရွိေစရန္ အကိုး အကားျပဳေစႏုိင္သည့္ခိုင္မာေသာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ အသိပညာေပးမႈ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တက္ၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲအတြက္ ေျဖဆိုခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကို စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ေနာက္ ဆံုးေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ ခ႐ိုင္၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္၊ တေကာင္း ၿမိဳ႕အထကေက်ာင္း၌ ဆရာ/ ဆရာမ ႏွင့္ ေက်ာင္းအကူ၀န္ထမ္းမ်ား လိုအပ္ ေနေၾကာင္းသိရသည္။ ေက်ာင္းအက်ိဳး ေတာ္ေဆာင္အသင္းႏွင့္ မိဘဆရာ အသင္း၏တင္ျပခ်က္အရ ခြဲေ၀ ၅၁ ေန ရာအတြက္ လစ္လပ္