ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား လႊတ္ေတာ္၌မေဆြးေႏြးမီ ၀န္ႀကီးထံတင္ျပခုိင္း ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား သေဘာမက်

Author: 
ေဇာ္ျမင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီးရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးရန္ ဇူလုိင္ ၁၀ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ၁/၂၀၁၇ က ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမည့္အခ်က္ အလက္မ်ားအား စီမံကိန္း၀န္ႀကီးထံတင္ ျပခိုင္းျခင္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက သေဘာမက်ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆုိပါအေရးေပၚအစည္းအေ၀း တြင္ လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကိုလႊတ္ေတာ္ သို႔ရွင္းလင္းတင္ျပရာ  တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏ္ၵာမင္း က ေဆြးေႏြးခြင့္ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

““၀န္ႀကီးတင္ျပသြားတဲ့အေပၚမွာသိ ရတာက  ေဆာင္ရြက္မယ့္ပံုစံအသစ္ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပံုစံ လည္း ေျပာင္းသြားေၾကာင္းသိရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာဖဲြ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အရေသာ္လည္းေကာင္း စီမံကိန္းေတြ အေပၚမွာ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ စီမံ ကိန္း၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ စီမံကိန္းအေပၚမွာ ေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ကိစ္ၥေတြအားလံုးကို သူ႔ကို စာနဲ႔တင္ျပပါဆုိတဲ့အေပၚမွာေတာ့ကၽြန္မ တုိ႔အေနနဲ႔ သိပ္ၿပီးေတာ့ သေဘာမက်ပါ ဘူး။ ဒီစီမံကိန္းႀကီးဟာ အလြန္ႀကီးမား တဲ့စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ အေသးစိတ္ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။   ေဆြးေႏြးလုိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို မနက္ျဖန္ ၁၂ နာရီေနာက္ဆံုးထားတင္သြင္းခုိင္းတာက လည္း  အခ်ိန္မလံုေလာက္ပါဘူး””  ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၉လ ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကအဆုိတင္ သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းအား ထပ္မံ ေလ့လာသံုးသပ္ရန္လိုအပ္သည့္အတြက္ ဆုိင္းငံ့ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၆လပိုင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၾကည့္ျမင္ တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္လြင္က ယင္းစီမံ ကိန္းကို အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးရန္ အဆုိတင္သြင္းျပန္ရာလႊတ္ေတာ္ က အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းအတြက္  ၾကည့္ျမင္ တုိင္၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုႏွင့္ တြံေတးၿမိဳ႕ နယ္တုိ႔ရွိ စုစုေပါင္းလယ္ေျမ ၁၈,၃၉၀ ဧကကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕က ခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။       

ေဇာ္ျမင့္

Date: 
Tuesday, July 11, 2017