ပဲခူးသေျပကုန္း ဘိုးဘြားရိပ္သာ အေဆာက္အဦႏွင့္ အာဟာရအလွဴရွင္လိုအပ္

ပဲခူးၿမိဳ႕-မဇင္းရပ္ကြက္ သေျပကုန္း  ရပ္ေရႊသာေလ်ာင္း႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီး ႏွင့္ မဟာေစတီၾကားရွိ ပဲခူး၊ သေျပ ကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာႀကီးတြင္ အဘိုး အဘြားမ်ားေန႔စဥ္သုံးေဆာင္ရန္ အာဟာ ရဒါအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖနားေန ေဆာင္မ်ားလိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။
ပဲခူးသေျပကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳလူမႈ၀န္ ထမ္း၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ တရား ၀င္ရိပ္သာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ခိုကိုးရာမဲ့၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အိုအဘိုးအဘြားမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သေျပကုန္း ဆရာေတာ္ဦးနႏ္ၵိယ်က မိမိပိုင္ေသာ ေက်ာင္းေျမမွ ေျမ ၂ ဒသမ ၄၅ ဧက အား ဘိုးဘြားရိပ္သာတည္ေဆာက္ဖို႔ လွဴဒါန္းပါသည္။
၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္သံဃမဟာနာယကပထမဦးဆုံးေသာ ဥက္ၠ႒-အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု ပဲခူးၿမိဳ႕မ ဆရာေတာ္ႀကီးဘဒ္ၵႏ္ၲဣႏ္ၵာစာရႏွင့္ တိပိ ဋကဓရဓမ္ၼဘ႑ာဂါရိကမင္းကြန္းဆရာ ေတာ္ႀကီးဘဒ္ၵႏ္ၲ၀ိစိတ္ၱသာရာဘိ၀ံသတုိ႔ ႏွစ္ပါးက ဘိုးဘြားရိပ္သာအေဆာက္အဦ မ်ားကို ပႏ္ၷက္တင္မဂၤလာႏွင့္ အုတ္ျမစ္ စီမဂၤလာျပဳလုပ္ေပးၿပီး ရိပ္သာအမည္ကို  လည္း သေျပကုန္းရပ္၌တည္ရွိသျဖင့္ သေျပကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာဟုအမည္ သမုတ္ခဲ့ပါသည္။
စတင္တည္ေတာင္စဥ္က အဘိုးသုံး ဦး၊ အဘြား ရွစ္ဦးသာရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ တြင္ အဘိုး ၁၀ ဦး၊ အဘြား ၁၉ ဦးရွိပါ သည္။ ရိပ္သာႏွင့္ အဘိုးအဘြားမ်ား စား ေရး၊ေနေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ ရန္တြက္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖျဖစ္သည့္ ဦးတင္ထြဋ္ ဦးေဆာင္ေသာဘိုးဘြားရိပ္သာထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ကို အဖြဲ႕၀င္ ၁၄ဦး ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းေစာင့္ေရွာက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ေန႔စဥ္အဘိုးအဘြားမ်ား၏ အ၀တ္ေလွ်ာ္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္၀န္ထမ္း ေလးဦးႏွင့္ ေဂဟာမွဴးတစ္ဦးကိုလစာေပး ခန္႔အပ္ ထားပါသည္။
အဘိုးအဘြား ၂၉ ဦးေကၽြးေမြးရန္ အတြက္ တစ္ေန႔တာကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ရန္ ေဂဟာမွဴးကေျပာျပရာတြင္ 
““နံနက္အေစာစာအတြက္တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္က်ပ္၊ ေန႔လယ္စာထမင္းႀကီး ေကၽြးရန္ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္၊ ည ေနစာတြက္ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္လွဴဒါန္းႏႈိင္ပါ ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္တုိင္လည္းလာ ေရာက္ခ်က္ျပဳတ္လွဴဒါန္းႏုိင္သလိုက်သင့္ ေငြကို လွဴဒါန္းလွ်င္လည္း ရိပ္သာက အလွဴရွင္မ်ားစိတ္တုိင္းက်ခ်က္ျပဳတ္ေပး ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။
ရိပ္သာတည္ေထာင္လာခဲ့သည္မွာ လည္း ႏွစ္သုံးဆယ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္၍ အေဆာက္အဦမ်ားလည္း ေဟာင္းႏြမ္း လာသလုိ အဘိုးအဘြားမ်ားစိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာအပန္းေျဖျခင္း၊ ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ တရား႐ႈမွတ္ျခင္းမ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္  က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အပန္းေျဖအေဆာင္မ်ားလည္း လိုအပ္ပါ သည္ဟု သေျပကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ဥက္ၠ႒ဦးတင္ထြဋ္ ကဆုိပါသည္။ လွဴဒါန္းလိုသူေစတနာရွင္ မ်ားသည္ ဖုန္း ၀၉-၂၅၄၆၄၄၆၉၈ ဦးတင္ထြဋ္ထံသို႔ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ ေၾကာင္းႏွင့္ အာဟာရဒါနလွဴဒါန္းလိုသူ မ်ားသည္ ေဂဟာမွဴး ၀၉-၄၂၈၁၁၅၈၂၈ သို႔ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရ သည္။                    မုိးျမင့္လြင္
Date: 
Tuesday, September 11, 2018