ေရႊေစ်းႏႈန္းႏွင့္ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားမ်ား

ရက္စြဲ ေဒၚလာ အက္ဖ္အီးစီ ပို႔ကုန္၀င္ေငြ ယြမ္ ဘတ္ ရူပီး မေလးရင္းဂစ္ စင္ကာပူ ေပါင္ ယူရို ၾသစေၾတးလ်ား ေရႊ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ပလက္တီနမ္
07/27/2016
07/27/2016
07/27/2016 1 1 2 2 21 13 43 3214 31 12 13 23 31 132