ျမိဳ ့ျပလံုျခံဳမူႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ ဖိုရမ္စည္းကားသိုက္ျမိဳက္စြာက်င္းပ