လႊတ္ေတာ္အလုိက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ေႏြရာသီကာလမ်ားတြင္ သီးျခားစီက်င္းပေပးရန္ ေရြး/ေကာ္သုိ့ ခ်င္းပါတီအၾကံျပဳတင္ျပ

Tuesday, July 10, 2018 - 15:00

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို သီးျခား က်င္းပေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ပါ၀င္ သည့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္စာတမ္း တစ္ ေစာင္ကုိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီမွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ မရွင္သုိ႔ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း အဆိုပါ ပါတီ ၏ ဇူလုိင္ ၈ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံတကာ (အထူးသျဖင့္ ဖက္ ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံအမ်ားစု တြင္လည္း ထုိသို႔ခြဲျခားက်င္းပၾကျခင္း၊ (ဥပမာ-အေမရိကန္)အိႏ္ၵိယ၊ တစ္နည္း အားျဖင့္  ဖက္ဒရယ္စနစ္အဂၤါရပ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရမ်ား၏ အဂၤါရပ္၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသႀကီးအဆင့္လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရမ်ား ၏အေရးပါမႈ၊ အခန္းက႑ႏွင့္ ေရခံ ေျမခံသေဘာတရားမတူညီမႈကုိ မဲဆႏ္ၵ ရွင္ ျပည္သူမ်ား ခြဲျခားသိျမင္ေစျခင္းျဖစ္ သည့္အတြက္ေရြးေကာက္ပြဲ၏အဓိပ္ၸာယ္ ပိုမုိေလးနက္ေစျခင္း၊ လက္ရွိတြင္ ၾကံဳ ေတြ႕ေနသည့္မဲဆႏ္ၵရွင္ျပည္သူမ်ား(အထူး သျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမွာရွိေသာ တုိင္းရင္း သားမ်ား) အခက္အခဲျဖစ္ေသာ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ လူတစ္ဦးက မတူညီေသာအစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား အတြက္ မဲျပားသံုးခုေလးခုတစ္ၿပိဳင္တည္း ေပးရသည့္ အခက္အခဲ၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေစျခင္း၊ဤကိစ္ၥအတြက္ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ မလုိအပ္ဘဲ ေရြး ေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိ အစိုးရ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္သည့္ကိစ္ၥျဖစ္ျခင္း စသည့္ အားသာခ်က္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အေလးအနက္  စဥ္းစားသင့္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္းအၾကံျပဳတင္ျပစာတြင္ ပါရွိ သည္။

တုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၁ ႏွင့္ ၂၆၂ အရ ႏုိင္ငံေတာ္လူဦးေရ၏ ၀.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေရြးေကာက္သတ္မွတ္ရာ မွာ လက္ရွိတြင္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးမဲဆႏ္ၵနယ္ေျမ ၂၉ ေနရာကုိ ျပည္ နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတြင္ သတ္မွတ္ထားသည္မွာ ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲကတည္းက ျဖစ္ပါသည္ဟု နားလည္ရေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တုန္းက တုိုင္းျပည္လူဦးေရ (demographic) ကုိ အေျခခံထားသည္ဟု နားလည္ထားပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ႏုိင္ငံေတာ္ လူဦးေရ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီး၏ လူဦးေရႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းလႊာ နံပါတ္ ၄၁ အရ တုိင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅ အလုိက္ လူဦးေရကုိလည္း ေကာက္ခံထားၿပီးျဖစ္ သည့္အေလ်ာက္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးသတ္မွတ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမကုိ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္လာသည့္လူဦးေရ ကိန္း ဂဏန္းအေပၚအေျခခံ၍ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္အညီ  ျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ လက္ရွိတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ၂၉ ေနရာ သတ္မွတ္မႈကုိ မည္သည့္လူဦးေရ ကိန္းဂဏန္းအေျခခံျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္ ကုိ ျပည္သူလူထုကုိ အတိအလင္း ရွင္းျပ ေပးပါရန္  တိုက္တြန္းေၾကာင္းလည္း အၾကံျပဳတင္ျပစာတြင္ ပါရွိသည္။

ေနာက္ေနာင္ က်င္းပမည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ေႏြရာသီ၊ ပြင့္လင္းရာသီ မ်ားတြင္ က်င္းပေပးေစလုိပါေၾကာင္း၊ မုိး ရာသီအတြင္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးဆင္းရ သည္မွာ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသ မ်ားမွာ အလြန္ခက္ခဲပါေၾကာင္း၊ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရးကာလကုိလည္း ႏွစ္လအစား သံုးလျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးေစလုိပါေၾကာင္း၊ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားမွာ ေနထုိင္ေသာ မဲဆႏ္ၵ ရွင္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ သင့္ ေလ်ာ္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိုင္ ေရးအတြက္ လုိအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ တင္ျပစာတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထား သည္။

စုိးေအာင္