အျခား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအေန ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အလားအလာမ်ား ရွိေနသည့္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဇြန္လ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရသစ္တစ္ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးအလွည့္အေျပာင္းေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ေျပာသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ရန္ အလုပ္ေခၚစာ (Calling Visa) ရရွိ ထားၿပီးသည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၈၀၀၀ ခန္႔ အား မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔အျမန္ဆုံးေစလႊတ္ ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္ အကိုင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံတင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏၀ယ္လုိအားမ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေတာဆင္႐ိုင္း မ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာရေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာ)မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ခ်က္ ကို ျပင္ဆင္ရမည့္အျပင္တစ္ႏိုင္ငံလံုးလႊမ္း ၿခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္လည္းလုပ္ေဆာင္ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ ထပ္မံတိုး ျမႇင့္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအဆင့္ အနည္း ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ မ်ားကို ဖဲြ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ဒုတိယဥက္ၠ႒-၂ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ က မတ္လ ၁၃ရက္တြင္ ေျပာသည္။