အျခား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိစက္မႈဇုန္မ်ားမွ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံမ်ားအနက္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ မ်ားသည္အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကို ပိုမိုခ်ဳိးေဖာက္ေနေၾကာင္း “အနိမ့္ဆုံးကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း” အမည္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေျခအေနအစီရင္ ခံစာအရ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ သိရ သည္။

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္ နယ္အတြင္း ေက်ာင္းေပါင္း (၁၀၈) ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ေငြလံုးေငြရင္း ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္ (၄၆၈၀.၈)သန္းခ်ေပးထားေၾကာင္း မြန္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရွိရသည္။

ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ုံ၏ ယာဥ္ရပ္နားရာ ေနရာမွာ ကားအေရအတြက္ႏွင့္ မွ်တမႈ မရွိသည့္အျပင္ ယာဥ္အ၀င္သာရွိၿပီး အထြက္မရွိျခင္းေၾကာင့္ အၿမဲပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းဒုတိယဥကၠ႒ဦးၾကင္သိန္း ကေျပာသည္။

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္္ ““မဲေဆာက္”” ျမ၀တီလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အတြင္း အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ ယခုရက္ ပုိင္း၌ ေနရပ္ျပန္လာမႈမ်ား ပုိမုိမ်ားျပား လ်က္ရွွိေနေပသည္။