အျခား

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ခ်က္ ကို ျပင္ဆင္ရမည့္အျပင္တစ္ႏိုင္ငံလံုးလႊမ္း ၿခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္လည္းလုပ္ေဆာင္ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ ထပ္မံတိုး ျမႇင့္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအဆင့္ အနည္း ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ မ်ားကို ဖဲြ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ဒုတိယဥက္ၠ႒-၂ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ က မတ္လ ၁၃ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏွစ္စဥ္ ၅၀၀မဂၢါ ၀ပ္ခန္႔ ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈမ်ားလာႏုိင္သည့္ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုနည္းလမ္း ေပါင္းစံုျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မတ္ ၃ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္း အင္၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ထြန္းႏုိင္က ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၌ အေႏွးယာဥ္လုိင္စင္သက္တမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္သူျမင္းလွည္းအစီးေရတစ္ႏွစ္ ထက္တစ္ႏွစ္တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာ ေၾကာင္း လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာ ယာေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ႏႈန္းသည္ လာမည့္သံုးႏွစ္အတြင္း (၇ ဒသမ ၁)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလာၿပီး ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့က်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၃၀ရက္တြင္ထုတ္ ျပန္သည့္ ကမ္ၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးေစာင့္ၾကည့္မႈ အစီရင္ခံစာအရ သိရွိ ရသည္။