အျခား

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏၀ယ္လုိအားမ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေတာဆင္႐ိုင္း မ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာရေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာ)မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ခ်က္ ကို ျပင္ဆင္ရမည့္အျပင္တစ္ႏိုင္ငံလံုးလႊမ္း ၿခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္လည္းလုပ္ေဆာင္ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ ထပ္မံတိုး ျမႇင့္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအဆင့္ အနည္း ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ မ်ားကို ဖဲြ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ဒုတိယဥက္ၠ႒-၂ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ က မတ္လ ၁၃ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏွစ္စဥ္ ၅၀၀မဂၢါ ၀ပ္ခန္႔ ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈမ်ားလာႏုိင္သည့္ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုနည္းလမ္း ေပါင္းစံုျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မတ္ ၃ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္း အင္၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ထြန္းႏုိင္က ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၌ အေႏွးယာဥ္လုိင္စင္သက္တမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္သူျမင္းလွည္းအစီးေရတစ္ႏွစ္ ထက္တစ္ႏွစ္တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာ ေၾကာင္း လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာ ယာေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။