အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားက အလုပ္သမားအခြင္႕အေရးမ်ား ပိုမိုခ်ဳိးေဖာက္ေနဟုဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိစက္မႈဇုန္မ်ားမွ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံမ်ားအနက္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ မ်ားသည္အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကို ပိုမိုခ်ဳိးေဖာက္ေနေၾကာင္း “အနိမ့္ဆုံးကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း” အမည္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေျခအေနအစီရင္ ခံစာအရ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ သိရ သည္။

လက္ရွိတြင္ အနိမ္ဆုံးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာအလုပ္သမားမ်ားသည္လုပ္ ခလစာအျပည့္အ၀မရရွိျခင္း၊ အခ်ိန္ပို ေၾကးအျပည့္အ၀မရရွိျခင္းအပါအ၀င္ တစ္ေန႔အလုပ္ခ်ိန္ပုံမွန္ ၈ နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္ကာခိုင္းေစျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေန ေၾကာင္း အဆုိပါအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႕မွယာယီ တာ၀န္ခံကိုေအာင္ခိုင္မင္းကေျပာသည္။

“ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈေတြ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး ကို ျမႇင့္ေပးႏိုင္ဖို႔၊ကာကြယ္ေပးႏုိင္ဖို႔ဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားတာေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕လက္တစ္လုံးၾကားလုပ္ ျခင္းကိုခံေနရတယ္။ ေခါင္းပုံျဖတ္ေနတာ ကိုခံေနရတယ္။ အဲဒါေတြကို ကာကြယ္ ေပးႏုိင္မယ့္ဥပေဒမ်ဳိးေတြကို ျပ႒ာန္းလာ ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီအစီရင္ခံစာက အေထာက္အကူျပဳမယ္လို႔ယုံၾကည္ပါ တယ္”ဟု ေရွးေျပးအသံအဖြဲ႕မွကိုေအာင္ ခိုင္မင္းကဆိုသည္။

အနိမ္ဆုံးလုပ္ခလစာ အစိုးရ မွသက္မွတ္ေပးခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔တုိးျမႇင့္ေပးျခင္း၏ အႀကိဳးဆက္အျဖစ္အလုပ္ရွင္မ်ားကဒဏ္ ေၾကးမ်ားပိုမိုသတ္မွတ္ျခင္း၊ အခ်ိန္ပိုေၾကး ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဖိအားေပးခိုင္းေစ ျခင္းအပါအ၀င္အျခားေသာလုပ္ငန္းခြင္ ခံစားခြင့္မ်ားသားပိုမိုဆုံး႐ႈံးလာေစေၾကာင္း အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မွကိုသူရိန္ ေအာင္ကေျပာသည္။

“အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြမူ၀ါဒက်င့္ သုံးတာကအလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ အလုပ္ သမား အမ်ားအျပား အတြက္ကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေတြ ဆုတ္ယုတ္ လာတယ္။  ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ သူတို႔ က ပိုျမင့္လာတဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးရည္ မွန္းခ်က္ေတြျပည့္မီေအာင္အခိုင္းခံရၿပီး ဖိအားဒဏ္ခံရတာေတြမ်ားမ်ားလာတယ္” ဟု ကိုသူရိန္ေအာင္ကဆိုသည္။

အနိမ့္ဆုံးကိုျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေျခအေန အစီရင္ခံစာအား ျမန္မာႏုိင္ငံရွိစက္မႈဇုန္ ၁၄ ရွိအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ၆၄ ႐ုံရွိအလုပ္ သမားမ်ားအပါအ၀င္အလုပ္သမားသမဂ္ၢ၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊အလုပ္သမား  အခြင့္အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းကာအစီရင္ခံ စာအားထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။                       

ၿဖိဳးေအာင္

Date: 
Tuesday, December 6, 2016