စီးပြားေရး

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ခ်က္ ကို ျပင္ဆင္ရမည့္အျပင္တစ္ႏိုင္ငံလံုးလႊမ္း ၿခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္လည္းလုပ္ေဆာင္ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

မေကြးၿမိဳ႕ ဖရဲသီးေစ်းကြက္တြင္ အပူရွိန္ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ လက္ လီေစ်းကြက္၌အေရာင္းသြယ္ကာလက္ကား ေစ်းကြက္တြင္ ႏထစသမအ တင္ပို႔မႈေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ေစ်းႏႈန္းႏွစ္ဆျမင့္တက္ လာေသာေၾကာင့္ အေရာင္းေႏွးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း ဖရဲသီးဒိုင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ ထပ္မံတိုး ျမႇင့္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအဆင့္ အနည္း ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီ မ်ားကို ဖဲြ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ဒုတိယဥက္ၠ႒-၂ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ က မတ္လ ၁၃ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏွစ္စဥ္ ၅၀၀မဂၢါ ၀ပ္ခန္႔ ဓာတ္အားသံုးစဲြမႈမ်ားလာႏုိင္သည့္ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကိုနည္းလမ္း ေပါင္းစံုျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မတ္ ၃ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္း အင္၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ထြန္းႏုိင္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန၊ ေအာင္ ဘာေလ သိန္းစုဌာနခဲြမွ မတ္ ၁ ရက္ တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေနသည့္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားကို ပဲခူး ၿမိဳ႕၊ ထီဆုိင္ႀကီးတခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္တြန္း ထီဆုိင္ငယ္တခ်ိဳ႕တြင္ သတ္မွတ္တန္ဖုိး ထက္ ပိုမုိေရာင္းခ်ေနၾကေၾကာင္း သိရ သည္။