စီးပြားေရး

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပုိင္း)၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္-ျပည္ကားလမ္းမ နံေဘးရွိ မီးေလာင္ခဲ႔သည့္ အင္းမေစ်း ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္ တြင္ မီးမေလာင္ဘဲ က်န္ရွိေနေသာ ေစ်း အျပင္တန္းဆုိင္ခန္းမ်ားအား မဖ်က္သိမ္း ရန္ႏွင့္ ေစ်းသစ္ရွိ ဆုိင္းခန္းေစ်းႏႈန္းခ မ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ားက ေတာင္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဒသတြင္းအခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား ထံမွ ၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္၊ အထူး ကုန္စည္ခြန္၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ ေအာင္ ဘာေလအခြန္အရပ္ရပ္အားလ်ာထား ခ်က္မ်ားေရးဆြဲေကာက္ခံခဲ႔ရာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္အခြန္လ်ာထား ခ်က္ထက္ က်ပ္သန္း ၄၆၄၈ ဒသမ ၇၇၁ သန္း ပိုမိုေကာက္ခံရရွိခဲ႔ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးျပည္တြင္းအခြန္ မ်ားဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏၀ယ္လုိအားမ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေတာဆင္႐ိုင္း မ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာရေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာ)မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ခ်က္ ကို ျပင္ဆင္ရမည့္အျပင္တစ္ႏိုင္ငံလံုးလႊမ္း ၿခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္လည္းလုပ္ေဆာင္ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

မေကြးၿမိဳ႕ ဖရဲသီးေစ်းကြက္တြင္ အပူရွိန္ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ လက္ လီေစ်းကြက္၌အေရာင္းသြယ္ကာလက္ကား ေစ်းကြက္တြင္ ႏထစသမအ တင္ပို႔မႈေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ေစ်းႏႈန္းႏွစ္ဆျမင့္တက္ လာေသာေၾကာင့္ အေရာင္းေႏွးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း ဖရဲသီးဒိုင္မ်ားထံမွ သိရသည္။