ေဆာင္းပါး

ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ထုတ္ ပုဂၢလိက သတင္းစာေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာဖုံးမွာေခါင္းႀကီးသတင္း အျဖစ္ေဖာ္ျပထားတဲ့သတင္းကေတာ့ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး သတင္းမဟုတ္ဘဲ မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့သတင္းျဖစ္ေနတာ ကို စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ေတြ႕လုိက္ရပါတယ္။